Κίνηση περιπόλου

Τη Κυριακή 5 Ιουνίου έγινε το πρακτικό μέρος της κίνησης περιπόλου σε συνέχεια της εκπαίδευσης των νέων
κυρίως μελών σε βασικές γνώσεις μαχητή πεζικού.
Η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν ένα μήνα με γνώμονα την ομοιομορφία γνώσεων μεταξύ παλαιών και νέων μελών.
Ξεκίνησε με τις βασικές γνώσεις προσανατολισμού με χρήση πυξίδας και χάρτη και θα συνεχιστούν μέχρι τη λήξη του καλοκαιριού με διάφορα αντικείμενα στρατιωτικού χαρακτήρα.