Δραστηριότητες

Η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο μέλημα της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής.

Στα μέλη μας προσφέρεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα γενικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Δύο φορές το μήνα διεξάγονται ασκήσεις με χρήσης μέσων εξομοίωσης (airsoft) με σκοπό τη πιο ρεαλιστική εκπαίδευση των μελών μας.

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής λαμβάνει μέρος σε εθνικούς και διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες με σκοπό την επιπλέον πρακτική εκπαίδευση και εμπλουτισμό των γνώσεων.

Τα μέλη έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης καθώς και σε αντικείμενα δασοπυρόσβεσης.